112

Hogyan hívhat mentőt?

Jogilag kikérhető-e a bérpapír?

Tisztelettel kérdezném, hogy jogom van e kikérni az összes bérpapíromat amióta 6 éve itt dolgozok? Mivel itt az a szokás, hogy ömlesztve mindenkié az állomásvezető irodájába van! Aláírással kellene e átadniuk?

 

A KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZ
Válaszadás időpontja: 2015. április 20.
Válaszadó: Dr. Kusper Zsolt

 

A munkabért és – eltérő rendelkezés hiányában – a munkabérnek nem minősülő járandóságokat – pl. munkába járással kapcsolatban felmerült költségtérítést – havonta legalább egy ízben utólag kell elszámolni [Mt. 155.§ (1) bek.]. A munkabér elszámolása és kifizetése különböző időpontra is eshet, tehát a munkáltató a kifizetett munkabért elszámolásáról a kifizetéssel egyidejűleg vagy attól eltérő időpontban adhat írásbeli elszámolást. Mindkét esetben követelmény, hogy a munkáltató a tárgyhónapot követő hónap tízedik napjáig köteles az írásbeli tájékoztatást átadni a munkavállalónak.

A kifizetett munkabér elszámolásról szóló írásbeli tájékoztatásnak egyértelműnek, világosnak, áttekinthetőnek kell lenni azért, hogy a munkavállaló az elszámolás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja [Mt. 155.§ (2) – (3) bek.]. Az Mt. említett rendelkezéseitől a felek – ide értve a munkabér kifizetésének időpontjára vonatkozó szabályt is – eltérhetnek, illetve kollektív szerződés is eltérően rendelkezhet.

 

A fentiek alapján az elszámolás helyességének, a levonások jogcímének és összegének ellenőrzését lehetővé tevő tartalmú bérelszámolási tájékoztató alaki követelményként írásbeliséget ír elő [Mt. 155. § (2) bek.]. Ebből következik, hogy a jognyilatkozatra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni abban az esetben, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály valamely fél számára tájékoztatási kötelezettséget ír elő [Mt. 18. § (1) bek.].A tájékoztatást akkor kell közöltnek tekinteni, ha azt a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik (például elektronikus dokumentumba, intraneten, faliújságon vagy adott esetben az állomásvezető irodájában). A közzétételnek erre a módjára a jogalkotó nyilvánvalóan nem adhatott részletes szabályozást, illetve iránymutatást. A közlés, így a közzététel rendeltetése, hogy az adott jognyilatkozat a címzetthez, illetve a címzettekhez eljuthasson, és ezzel joghatást váltson ki.

 

Tekintettel arra, hogy a bér és munkaügyi nyilvántartásokat nem lehet selejtezni, mert arra a nyugdíj kiszámításához vagy a szolgálati idő megállapításához akár a 10 éves elévülési időn túl is szükség lehet, a munkáltatót terheli minden esetben az a kötelezettség, hogy a bér- és munkaügyi nyilvántartásokat – ide értve a közalkalmazott tárgyhóra vonatkozó elszámolását is – az általános elévülési idő túl is megőrizze. Mindezeket figyelembe véve a közalkalmazott az elévülési időre figyelemmel valamint a feleket terhelő együttműködési kötelezettségük alapján bármikor jogosult a munkabére tárgyhónapra vonatkozó elszámolásáról utólag is tájékoztatást kérni.

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.