112

Hogyan hívhat mentőt?

Túlóra elszámolás

„A kezdetek óta oltári káosz van errefelé a túlóra elszámolásban. Az első félórát nem számolják,
és a zárás az állomáshelyre érkezés időpontja. Pedig tudtommal utána még van kötelezően
ellátandó feladat az autón, az állomáson. De ez már persze ingyen. Ha 25-kor érek be, akkor az
nekem majdnem 1 óra túlórát jelent, amiből semmit nem fizetnek ki. Meg tudhatnám, hogy mi
most a jelenleg ránk vonatkozó jogszabály a túlóra elszámolást illetően?”

 

A KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZ
A válaszadás időpontja: 2022. október 25.
Válaszadó: Dr. Kusper Zsolt (Kusper Ügyvédi Iroda)

 

A mentődolgozóra, mint egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy jogviszonyára, valamint
a munkáltatóra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (továbbiakban: Mt.) az
egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben (továbbiakban: Eszjtv.)
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni [Eszjtv. 1. § (9) bek.]. Ezenfelül a mentődolgozó
munkaidejére az Mt.-ét az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi
LXXXIV. törvényben (továbbiakban: Eütev.) megállapított eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy a
munkaközi szünet a munkaidő részét képezi [Eszjtv. 5.§].
A kérdés megválaszolásához fontos tisztázni a munkaidő fogalmát, amelyre – miután sem az Eszjtv,
sem pedig az Eütev. nem tartalmaz rendelkezést – az Mt. adja meg a választ. Az Mt. alkalmazásában
munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a
munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama. Előkészítő vagy befejező
tevékenység: minden olyan feladat ellátása, amelyet a munkavállaló munkaköréhez kapcsolódóan,
szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás nélkül köteles elvégezni [Mt. 86. § (1)-(2) bek.]. Ez azt
jelenti, hogy a munkaidő egy adott időtartam jogi természetét jelenti, míg a tényleges munkavégzés
faktum. Ebből pedig az következik, hogy minden olyan esetben, amikor a mentődolgozó tényleges
munkavégzéssel tölti az idejét – vagyis amikor a munkaidő kezdetéhez képest félórával korábban,
vagy a munkaidő végéhez képest félórával később lát el előkészítő vagy befejező tevékenységet, vagy
bármilyen érdemi feladatot –, díjazásra jogosult. Az Mt. szerint az előkészítő és befejező
tevékenységek is munkaidőnek minősülnek, az állomáshelyre érkezést követően kötelezően
ellátandó feladatok időtartamára munkabér illeti meg a mentődolgozót azzal, hogy ha ezen
tevékenység ellátása a beosztás szerinti munkaidőt túllépi, akkor az már rendkívüli munkaidőnek
számít.
Ezzel összefüggésben felhívom a figyelmet, hogy a munkaidő kerekítésére, a félórát el nem érő
egységek figyelmen kívül hagyására nincs lehetőség, az Mt. ilyen elszámolást nem ismer.
Következésképpen, ha a mentődolgozó akárcsak egy perccel is túllépi a beosztás szerinti
munkaidejét, és nem vitatottan a munkáltató számára munkát végzett, akkor azt rendkívüli
munkaidőként nyilván kell tartani, és el kell számolni [Mt. 107. §, 143. §].

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.