112

Hogyan hívhat mentőt?

Régi célok, új eszközök: fontos megújuláson ment keresztül szakszervezetünk

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) új célokat fogalmazott meg saját maga számára, ezzel összefüggésben új tisztségviselőket választottunk. Legfőbb célunk továbbra is a munkavállalók védelme. Ehhez jelmondatunk nem változott: Csak együtt sikerülhet!

 

Új módszerek, régi tervek

 

Szakszervezetünk fontos személyi és szemléletbeli változásokon ment keresztül az ősszel, miközben célunk továbbra is változatlan: a mentődolgozók érdekeinek képviselte, jogainak védelme. Szeretnénk, hogy az aktív mentődolgozók és természetesen a nyugdíjasok élet- és munkakörülményei, foglalkoztatási és szociális biztonsága, bér- és jövedelmi helyzete javuljon.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Magyarország Alaptörvényében deklarált jogok minden körülmények között érvényesüljenek, a szervezkedés szabadsága biztosított legyen. Szeretnénk, hogy a szakszervezetek megítélése javuljon, a tagság bizalma erősödjön, a szervezettség növekedjen, a tagok pedig tudatosan válasszanak minket.

Szakszervezetünk nemrég új feladatköröket hozott létre: régióvezetőket választottunk. Az országot hét területre osztottuk, mindegyiknek megválasztottuk a vezetőjét. A régióvezetők munkáját a megyei képviselők segítik. Velük a mentődolgozók eddig is találkozhattak, ők továbbra is konzultásként működnek. Feladatuk valamennyi bajtárs képviselete, aki az adott megyében dolgozik. A szakszervezeti tagok helyi érdekképviseletét, érdekvédelmét elsősorban a megyei képviselők látják el, működésüket az alapszabállyal összhangban lévő helyi szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

A tagok életkörülményeit befolyásoló munkahelyi, területi, ágazati döntésekben való hatékony közreműködés, a tagok érdekeinek regionális szintű, illetve szakmai alapú koordinálása, képviselete és érvényesítése céljából nemcsak új szervezeti struktúra alakítottunk ki, és választottunk új regionális szintű képviselőket, hanem tisztújítás is történt, amely magával vonta az Alapszabály módosítását is.

 

A régióvezetők feladatai többek között:

 

 • A szövetség képviselete, működésének biztosítása.
 • Tagfelvételi eljárás biztosítása.
 • Helyi képviselők segítése.
 • Az elnökség döntésének közvetítése.
 • Részvétel az országos döntések előkészítésében.

 

Régiók és azok vezetői

 • Dél-Dunántúl:

Eszteri-Regős Renáta

 • Észak-Alföld:

Gulyás Gábor Imre

 • Észak-Alföld:

Gulyás Gábor Imre

 • Dél-Alföld:

Nagy András

 • Észak-Magyarország:

Papp Ágnes

 • Közép-Dunántúl:

Tehel Krisztián

 • Közép-Magyarország (Budapest)

Csorba Ákos

 • Közép-Magyarország (Pest megye)

Krempaszky Zsanett Melinda

 • Nyugat-Dunántúl

Kozsán Péter

 

A MOMSZ további tervei

 

 • Mivel a szövetség tagjai közül egyre többen jogi támogatást igényelnek, az elkövetkezendő időszak feladatai közé tartozik, hogy további munkajogászokat bízzunk meg, akik a regionális munkát támogatják.
 • Az azonos szakmai körbe a tagság munkájának segítése érdekében szakmai bizottságok felállítását tervezzük, feladatuk a felmerülő ágazati, szakmai érdekek feltárása, elemzése, képviselete.
 • Felállítunk egy a szövetség munkáját támogató munkaszervezetet. Az apparátus létszámát bizonyos területeken növelni szükséges, technikailag meg kell újulnunk.
 • Figyelembe kell vennünk az egyes rétegek – fiatal mentődolgozók (30 év alattiak), nők, nyugdíjasok – eltérő sajátosságait és igényeit. Ezért fontosnak tartjuk a rétegszervezetek működését.
 • Arra kell törekednünk, hogy a munka világában az azonos munkát, az azonos tevékenységet és teljesítményt nyújtó nők és férfiak közötti bér- és jövedelemkülönbségek megszűnjenek. A regionális képviseletek kezdeményező fellépése szükséges a munkáltató felé, hogy a munkahelyeken az egyenlő bánásmód a munkáltató által kiadott Esélyegyenlőségi Terv szerint megvalósuljon.
 • A fiatalok szakszervezethez való szenzitivitásának, érdeklődésének felkeltése nem tűr halasztást.
 • A nyugdíjasok társadalmi, gazdasági és szociális érdekeinek képviseletét ki kell építeni.
 • Szervezetpolitikai tevékenységünk állandó és meghatározó feladata továbbra is a még nem tag munkavállalók megnyerése, szervezése. Folyamatos feladatunk egyrészt a tagokkal való kapcsolattartás, másrészt az, hogy a szervezetfejlesztési munka mindennapos tevékenységgé váljon, azonban nem zárhatjuk ki a kampányszerű aktivitást sem.
 • Az ehhez szükséges anyagi források biztosításához a jövőben igénybe vesszük és felhasználjuk a pályázati lehetőségeket, amely munkára pályázatfigyelő és a pályázatot elkészítő humánerőforrás szükséges a jövőben.

 

Mit biztosít a MOMSZ?

 

 • Minden tagunkat elsődlegesen munkajogi jogvédelemmel biztosítjuk, ami lehetővé teszi, hogy a munkaviszonyukkal kapcsolatos vitás kérdésekben jogi segítséget kapjanak.
 • A tag először a helyi képviselő tevékenységen keresztül ismeri és ítéli meg szakszervezetünket. A tagdíjáért cserébe gyors és érdemi segítséget, érdekeinek képviseletét, minél magasabb szintű szolgáltatásokat, anyagi segítséget és közösséget vár el.
 • Érdekvédelmi tevékenységünk alappilléreinek biztosítása – kollektív szerződés, bérmegállapodások, jóléti és szociális juttatások, a munka törvénykönyve és a kapcsolódó jogszabályok értelmezése, módosítási kezdeményezések, a foglalkoztatás, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek figyelemmel kísérése, az üzemi tanácsban szerepvállalás, a jogi és szakértői tanácsadás, szakmai ajánlások és kiadványok, felkészítők.
 • Célunk, hogy a szövetség tisztségviselői felkészült tárgyalópartnerei legyenek a munkáltatóknak.
 • Bővítjük a meglévő kedvezmény- és szolgáltatói rendszert. A tagkártya biztosításához (és a tagdíjak könyveléséhez is) szükséges a szervezet- és tagdíjnyilvántartó rendszerünk adatbázisának folyamatos kezelése, a szükséges fejlesztési munkák elvégzése.
 • Indokolt esetben továbbra is gondoskodunk anyagi támogatásról a bírósági eljárás végéig, meghatározott feltételek mellett.
 • Képzési programokat dolgozunk ki és kínálunk tisztségviselőinknek. Utánpótlási, előmeneteli programokat dolgozunk ki.

 

Rövidtávú jövőképünk

 

 • Célunk a profibb kommunikáció, a tisztségviselőkkel és a tagokkal való új szemléletű kapcsolattartás, amelynek egyik felülete a már most is jól működő Facebook-oldalunk. A meglévő honlapot, az e-hírlevelet, a levelezőlistákat, a különböző kiadványokat, a szóróanyagokat, az országos és helyi médiakapcsolatokat, a kommunikációs eszköztárunkat bővítjük.
 • Vagyonelemeink működtetése és hasznosítása is feladatunkat képezi, mely során szükség esetén külső szakértők, pénzügyi tanácsadók bevonásával az ésszerű, hatékony gazdálkodásra kell tekintettel lenni.
 • Nemzetközi munkánk folytatásában, kapcsolatrendszerünk kiépítésében keresünk és támogatunk minden olyan kapcsolatot, amely erősíti az összefogást, ezáltal javítja érdekvédelmi erőnket. Elsődlegesnek és kiemelt fontosságúnak tarjuk a visegrádi országok mentő szakszervezeteinek együttműködését.

 

Összefoglalva

 

Az értékeink és az elmúlt tíz évben elért eredményeink megőrzésével, munkamódszereink fejlesztésével és a professzionalizmusra törekvéssel kívánunk eleget tenni annak, hogy megítélésünk javuljon, a szervezetünk iránti bizalom erősödjön, a társadalomban vállalt felelősségünk és a betöltött szerepünk világossá váljon mindenki előtt. A szolidaritás, az egymásért érzett felelősség a jövőben is legfontosabb alapértékeink között szerepel.

Ne feledjétek: Csak együtt sikerülhet.

 

Csatlakozzatok a szakszervezethez: https://momsz.hu/csatlakozz/

 

Borítókép: Szmolnik Zoltán

 

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.